Slider
Previous
Next
2-6 กุมภาพันธ์ 2563 IP IDE Center ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมนอกสถานที่ ในวันนักประดิษฐ์ “Thailand Inventors Day”
Previous
Next
24 มกราคม 2563 IP IDE Center เปิดให้คำปรึกษาฟรี ในงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Taste of Innovation” นวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Previous
Next
IP IDE Center เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฟังการบรรยายความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่ 21 มกราคม 2563
Previous
Next
บรรยากาศ การประชุมชี้แจง: การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ในวันที่ 6 มกราคม 2563
Previous
Next
ให้คำปรึกษาฟรีกับ IP IDE Center ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2562 – 1 ธ.ค.2562 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี
Previous
Next
24 มกราคม 2563 IP IDE Center เปิดให้คำปรึกษาฟรี ในงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร “Taste of Innovation” นวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Previous
Next
อัพเดทเทรนด์โลกและเทคโนโลยีด้วยข้อมูลสิทธิบัตร โดยศูนย์ IP IDE Center กับงานสัมมนา “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” Tech Insight 3: Sustainable Material Technology Trend Analysis for Packaging ณ โรงแรมอโนม แกรนด์ กรุงเทพฯ เมือวันที่ 18 ตุลาคม 2562
Previous
Next
IP IDE Center เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฟังการบรรยายความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่ 21 มกราคม 2563
Previous
Next
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและฟังการบรรยายความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Previous
Next
IP IDE Center ระดมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งด้านธุรกิจ การลงทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการตลาด มาให้คำปรึกษาฟรีตลอดเดือนกันยายน
เพิ่มศักยภาพผลงานนวัตกรรมด้วยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร patsnap อบรมสืบค้นสิทธิบัตร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล โดยศูนย์ IP IDE Center วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ห้อง X11.3 ชั้น 11 อาคาร KX-Knowledge Exchange for Innovation and Entrepreneurship
เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้วยโปรแกรม patsnap ตรวจสอบแนวโน้มเทคโนโลยีได้ในเครื่องมือเดียว อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติก พอลิเมอร์ และยางพารา โดยศูนย์ IP IDE Center วันที่ 2-3 กันยายน 2563 สถานที่อบรม ห้อง 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Previous
Next
สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีได้ก่อนใคร ด้วยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร Patsnap อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย IP IDE Center สำหรับผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 27-28 สิงหาคม 2562 สถานที่อบรม ห้อง X11.3 ชั้น 11 อาคาร KX-Knowledge Exchange for Innovation and Entrepreneurship
IP IDE Center จัดอบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มศักยภาพในผลงานนวัตกรรมด้วยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร Patsnap วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่อบรม ห้อง 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อถือสิทธิ คืออะไร ?

ข้อถือสิทธิเป็นส่วนสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีความจำเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิที่
ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแสดงสาระสำคัญของการประดิษฐ์และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้
บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
.ในการระบุข้อถือสิทธิโดยทั่วไป ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่ควรจะระบุขอบเขตสาระสำคัญการ
ประดิษฐ์กว้างจนเกินกว่าที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือสิ่งที่ทำการประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น หากผู้
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องการขอถือสิทธิในสาระสำคัญการประดิษฐ์ดังกล่าว จะต้องได้รับการเปิดเผย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง ข้อถือสิทธิจะต้องมีการระบุข้อความ
ไว้อย่าง “ชัดแจ้งและรัดกุม ” สามารถสรุปได้ว่า

1. ลักษณะของถ้อยคำที่ใช้
ห้ามใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย คลุมเครือ หรือถ้อยคำที่เป็นทางเลือกแบบกว้าง เช่น ระบุว่าส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ นั้น “ ทำมาจากโลหะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ย่อมแสดงความไม่ชัดเจน เพราะสิ่ง
ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะมีมากมาย ซึ่งก็อาจเป็นปัญหาในตีความถึงสิทธิที่จะเกิดขึ้นได้

2. ลักษณะการบรรยายหรืออธิบายสาระสำคัญการประดิษฐ์ลงในข้อถือสิทธิ
จะต้องระบุสาระสำคัญที่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคลองกับ
รายละเอียดการประดิษฐ์ หากสาระสำคัญการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิไม่สอดคล้องกันกับการเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ อาจเป็นเหตุทำให้ถูกปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้


3. วิธีการของการแยกและจัดลำดับของข้อถือสิทธิ
ความชัดเจน และรัดกุมของข้อถือสิทธิ อาจจะเกิดได้จากวิธีการแยกและการจัดลำดับข้อถือสิทธิ รวมทั้ง
การอ้างอิงข้อถือสิทธิอื่น ๆ สำหรับการพิจารณาแยกข้อถือสิทธิออกเป็นเป็นหลายข้อนั้น ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการประดิษฐ์ว่ามีการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่เพียงใด
ถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ เพราะจะทำให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุม ในทางกลับกันถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมากหากไม่แยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลายข้อ ก็จะทำให้
ขาดความชัดแจ้งและรัดกุมเช่นเดียวกัน

ข้อถือสิทธิที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ เรียกว่า “ข้อถือสิทธิหลัก” ส่วน
ข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่น เรียกว่า “ข้อถือ
สิทธิรอง” โดยทั่วไปการประดิษฐ์ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนจนเกินไป มักจะมีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวและ
อาจมีข้อถือสิทธิรองได้มากกว่าหนึ่งข้อ หากเป็นกรณีของคำขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องระบุข้อถือสิทธิรวมกัน
ได้ไม่เกิน 10 ข้อ

กรณีที่ระบุข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวแล้วยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะทางเทคเนิคของการประดิษฐ์นั้นได้
ทั้งหมด ผู้ขอสามารถระบุข้อถือสิทธิหลักไว้ได้หลายข้อ หากแต่การระบุข้อถือสิทธิหลักดังกล่าวจะต้องระบุ
อยู่ภายความคิดรวบยอดการประดิษฐ์เดียวกันที่ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ของคำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนึ่งฉบับ สำหรับการอ้างข้อถือสิทธิอาจระบุเป็นกลุ่มชุดข้อถือสิทธิ (Set Claims)ได้
ในการอ้างอิงข้อถือสิทธิรองจะต้องระบุอ้างอิงในลักษณะที่ความหมายเป็นทางเลือกเท่านั้น เช่น
1.กระถางต้นไม้ ที่ซึ่งประกอบด้วย ตัวกระถาง (1) ถูกติดตั้งอยู่บนฐานรอง (2)……..ที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ
เครื่องเขย่า (3)……และท่อระบายน้ำออก(4) …….และส่วนเก็บน้ำ(5)……(บรรยายส่วนคิดค้นพัฒนา
ปรับปรุง/ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง)…………(เป็นข้อถือสิทธิหลัก) และมีข้อถือสิทธิรองคือ
2.กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งประกอบด้วยท่อระบายน้ำออก(4) ที่มีลักษณะพิเศษ…………..
3.กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 และ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งประกอบด้วย ส่วนเก็บน้ำ(4) ที่มีลักษณะ
พิเศษ …. การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะเป็นทางเลือก แต่ถ้า
ระบุว่า “3. กระถางต้นไม้ตามข้อถือสิทธิที่ 1 และ 2 ที่ซึ่งประกอบด้วยส่วนเก็บน้ำ (4) ที่มีลักษณะพิเศษ
………………”การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะไม่เป็นทางเลือก