Slider

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  หรือ IP IDE Center (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center) จัดตั้งขึ้น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจนวัตกรรม มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูลและองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบายไทยแลน์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

IP IDE Center เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถขอรับบริการของเราได้ ด้วยทีมบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งกิจกรรมที่ครบถ้วนทุกมิติทางธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ

Vision

Value

Organizational Culture

วิสัยทัศน์ ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565

ค่านิยม คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์

ทันสมัย โปร่งใส มีคุณภาพ

บริการ

Inter Lab

ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง

Value Lab

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจให้เป็นผู้ประกอบการ 4.0 และแนะนำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและการจับคู่ธุรกิจ

Idea Lab

สร้างความพร้อมและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม อาทิ การิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากที่สุด

Techno Lab

ให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อช่วยชี้เป้าให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้

การใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร


ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา (USPTO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรจีน (SIPO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากฐานเดียวเพื่อความง่าย, สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งประกอบด้วยฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์สิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรมาวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ เช่น การสร้างความร่วมมือด้านสิทธิบัตร, การวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่ง, การหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการต่อยอด, การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการละเมิดหรือการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมหรือการทำธุรกิจในอนาคต

การใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร


ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา (USPTO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรจีน (SIPO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากฐานเดียวเพื่อความง่าย, สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งประกอบด้วยฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์สิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรมาวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ เช่น การสร้างความร่วมมือด้านสิทธิบัตร, การวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่ง, การหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการต่อยอด, การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการละเมิดหรือการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมหรือการทำธุรกิจในอนาคต

แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
1.1 ท่านเคยเข้ารับบริการศูนย์ IP IDE หรือไม่ (หากเคย ให้กรอกเลขบัตรประชาชนและข้ามไปข้อ 2.1)

1.2 ข้อมูลส่วนตัว

1.3 ประเภทผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้ารับบริการ
2.1 ท่านเข้ารับบริการด้วยวิธีใด

2.2 วัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการขอรับบริการ

2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขอรับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

ข้อถือสิทธิ คืออะไร ?

ข้อถือสิทธิเป็นส่วนสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีความจำเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิที่
ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแสดงสาระสำคัญของการประดิษฐ์และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้
บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
.ในการระบุข้อถือสิทธิโดยทั่วไป ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่ควรจะระบุขอบเขตสาระสำคัญการ
ประดิษฐ์กว้างจนเกินกว่าที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือสิ่งที่ทำการประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้น หากผู้
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องการขอถือสิทธิในสาระสำคัญการประดิษฐ์ดังกล่าว จะต้องได้รับการเปิดเผย
ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง ข้อถือสิทธิจะต้องมีการระบุข้อความ
ไว้อย่าง “ชัดแจ้งและรัดกุม ” สามารถสรุปได้ว่า

1. ลักษณะของถ้อยคำที่ใช้
ห้ามใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย คลุมเครือ หรือถ้อยคำที่เป็นทางเลือกแบบกว้าง เช่น ระบุว่าส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์ นั้น “ ทำมาจากโลหะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ย่อมแสดงความไม่ชัดเจน เพราะสิ่ง
ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะมีมากมาย ซึ่งก็อาจเป็นปัญหาในตีความถึงสิทธิที่จะเกิดขึ้นได้

2. ลักษณะการบรรยายหรืออธิบายสาระสำคัญการประดิษฐ์ลงในข้อถือสิทธิ
จะต้องระบุสาระสำคัญที่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคลองกับ
รายละเอียดการประดิษฐ์ หากสาระสำคัญการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิไม่สอดคล้องกันกับการเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ อาจเป็นเหตุทำให้ถูกปฏิเสธการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้


3. วิธีการของการแยกและจัดลำดับของข้อถือสิทธิ
ความชัดเจน และรัดกุมของข้อถือสิทธิ อาจจะเกิดได้จากวิธีการแยกและการจัดลำดับข้อถือสิทธิ รวมทั้ง
การอ้างอิงข้อถือสิทธิอื่น ๆ สำหรับการพิจารณาแยกข้อถือสิทธิออกเป็นเป็นหลายข้อนั้น ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการประดิษฐ์ว่ามีการประดิษฐ์นั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่เพียงใด
ถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ เพราะจะทำให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุม ในทางกลับกันถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมากหากไม่แยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลายข้อ ก็จะทำให้
ขาดความชัดแจ้งและรัดกุมเช่นเดียวกัน

ข้อถือสิทธิที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์ เรียกว่า “ข้อถือสิทธิหลัก” ส่วน
ข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่น เรียกว่า “ข้อถือ
สิทธิรอง” โดยทั่วไปการประดิษฐ์ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนจนเกินไป มักจะมีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวและ
อาจมีข้อถือสิทธิรองได้มากกว่าหนึ่งข้อ หากเป็นกรณีของคำขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องระบุข้อถือสิทธิรวมกัน
ได้ไม่เกิน 10 ข้อ

กรณีที่ระบุข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวแล้วยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะทางเทคเนิคของการประดิษฐ์นั้นได้
ทั้งหมด ผู้ขอสามารถระบุข้อถือสิทธิหลักไว้ได้หลายข้อ หากแต่การระบุข้อถือสิทธิหลักดังกล่าวจะต้องระบุ
อยู่ภายความคิดรวบยอดการประดิษฐ์เดียวกันที่ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ของคำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนึ่งฉบับ สำหรับการอ้างข้อถือสิทธิอาจระบุเป็นกลุ่มชุดข้อถือสิทธิ (Set Claims)ได้
ในการอ้างอิงข้อถือสิทธิรองจะต้องระบุอ้างอิงในลักษณะที่ความหมายเป็นทางเลือกเท่านั้น เช่น
1.กระถางต้นไม้ ที่ซึ่งประกอบด้วย ตัวกระถาง (1) ถูกติดตั้งอยู่บนฐานรอง (2)……..ที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ
เครื่องเขย่า (3)……และท่อระบายน้ำออก(4) …….และส่วนเก็บน้ำ(5)……(บรรยายส่วนคิดค้นพัฒนา
ปรับปรุง/ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง)…………(เป็นข้อถือสิทธิหลัก) และมีข้อถือสิทธิรองคือ
2.กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่งประกอบด้วยท่อระบายน้ำออก(4) ที่มีลักษณะพิเศษ…………..
3.กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 และ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งประกอบด้วย ส่วนเก็บน้ำ(4) ที่มีลักษณะ
พิเศษ …. การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะเป็นทางเลือก แต่ถ้า
ระบุว่า “3. กระถางต้นไม้ตามข้อถือสิทธิที่ 1 และ 2 ที่ซึ่งประกอบด้วยส่วนเก็บน้ำ (4) ที่มีลักษณะพิเศษ
………………”การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะไม่เป็นทางเลือก